logo logo-mission logo logo logo-mission

State : PUNJAB (3)

Back

Villages With Availability Of Electricity For Domestic Use

District Name Total Number Of Villages 1-4 Hrs % 5-8 hrs % 9-12 hrs % >12 hrs % No Electricity %
All India 110747 6589 5.95 14674 13.25 37346 33.72 47175 42.6 4963 4.48
State Total 2090 32 1.53 22 1.05 485 23.21 1513 72.39 38 1.82
AMRITSAR - 27 131 0 0 2 1.53 24 18.32 101 77.1 4 3.05
BARNALA - 605 28 0 0 0 0 3 10.71 25 89.29 0 0
BATHINDA - 28 48 0 0 0 0 7 14.58 37 77.08 4 8.33
FARIDKOT - 29 46 4 8.7 0 0 6 13.04 35 76.09 1 2.17
FATEHGARH SAHIB - 30 75 0 0 0 0 45 60 30 40 0 0
FAZILKA - 651 68 2 2.94 1 1.47 19 27.94 46 67.65 0 0
FIROZEPUR - 31 126 4 3.17 1 0.79 37 29.37 75 59.52 9 7.14
GURDASPUR - 32 177 1 0.56 0 0 53 29.94 120 67.8 3 1.69
HOSHIARPUR - 33 251 2 0.8 3 1.2 66 26.29 179 71.31 1 0.4
JALANDHAR - 34 116 3 2.59 0 0 16 13.79 97 83.62 0 0
KAPURTHALA - 35 84 0 0 2 2.38 24 28.57 58 69.05 0 0
LUDHIANA - 36 156 1 0.64 4 2.56 35 22.44 112 71.79 4 2.56
MANSA - 37 41 0 0 0 0 1 2.44 40 97.56 0 0
MOGA - 38 61 0 0 0 0 13 21.31 47 77.05 1 1.64
NAWANSHAHR - 40 80 1 1.25 0 0 10 12.5 69 86.25 0 0
PATHANKOT - 662 69 0 0 1 1.45 27 39.13 40 57.97 1 1.45
PATIALA - 41 176 3 1.7 1 0.57 11 6.25 160 90.91 1 0.57
RUPNAGAR - 42 119 0 0 1 0.84 28 23.53 90 75.63 0 0
SANGRUR - 43 99 3 3.03 3 3.03 34 34.34 53 53.54 6 6.06
S.A.S Nagar - 608 58 1 1.72 0 0 11 18.97 46 79.31 0 0
SRI MUKTSAR SAHIB - 39 42 7 16.67 3 7.14 2 4.76 27 64.29 3 7.14
Tarn Taran - 609 39 0 0 0 0 13 33.33 26 66.67 0 0