Daily Upload Progress
State Name: West Bengal (19) District Name: Maldah (316) Developmment Block Name: Harishchandrapur-I (2938) Gram Panchayat Name: Harishchandrapur (109916)
Village Name Village
Uninhabited
Field Survey Status Village
where Field
Survey
Completed
Block Verification Status Village
where
Survey
Finalized
Data Survey Gram panchayat
Validated Copy
Geo Referencing Status Gram panchayat
Validated Copy
Data
Verification
Geo Referencing
Status
Downloaded Uploaded signed
PDF
Uploaded
Total No.
of Assets
No. of Assets
Geo-tagged
Signed
PDF
Accepted
Signed
PDF
Rejected
Survey
Data
Verified
No. of Geo
tagged images
accepted
No. of Geo
tagged images
rejected
Gram Panchayat Total 0 12 12 12 170 170 12 12 0 12 170 0 12
Dakshin Harishchandrapur 14 14 14 0
Dakshin Ramnagar 11 11 11 0
Gangor 14 14 14 0
Janaki Nagar 3 3 3 0
Khejurbari 13 13 13 0
Mungol 12 12 12 0
Nabagram 10 10 10 0
Narayanpur 5 5 5 0
Pipla Kasimpur 21 21 21 0
Rangaipur 25 25 25 0
Santoshpur 16 16 16 0
Uttar Harishchandrapur 26 26 26 0
 .