Daily Upload Progress
State Name: Jharkhand (20) District Name: Sahebganj (340) Developmment Block Name: Barhait (3237)
Gram Panchayat Name Total
Village
Village
Uninhabited
Field Survey Status (No. of Villages) GPs
where
Gram
Sabha
Video
Uploaded

No of
Villages
where Field
Survey
Completed
Block Verification Status (No. of Villages) No of
Villages
where
Survey
Finalized
Gram
Panchayat
where
Survey
Finalized
Data Survey Gram panchayat
Validated Copy
Geo Referencing
Status
Gram panchayat
Validated Copy
Data
Verification
Geo Referencing
Status
Downloaded Uploaded signed
PDF
Uploaded
No of
Villages having
assets
Some assets
Geo-tagged
All assets
Geo-tagged
Signed
PDF
Accepted
Signed
PDF
Rejected
Survey
Data
Verified
All Geo
tagged images
accepted
Some Geo
tagged images
rejected
Block Total 276 51 276 225 225 171 1 170 22 224 225 0 225 170 0 224
Bar Bandh 21 7 21 14 14 14 0 14 14 14 0 14 14 0 14
Barhait Bazar 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Barhait Santhali North 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Barhait Santhali South 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Barmasiya 19 1 19 18 18 15 0 15 18 18 0 18 15 0 18
Bhognadih 51 19 51 32 32 19 0 19 32 32 0 32 19 0 32
Chhuchhi 35 10 35 25 25 11 0 11 25 25 0 25 11 0 25
Dorai Santhali 17 0 17 17 17 15 0 15 17 17 0 17 15 0 17
Gopladih 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Hiranpur 23 4 23 19 19 13 0 13 19 19 0 19 13 0 19
Kadama 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Khairwa 4 0 4 4 4 4 1 3 3 4 0 4 3 0 3
Khijurkhal 6 1 6 5 5 4 0 4 5 5 0 5 4 0 5
Kusma Santhali 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Labri 23 6 23 17 17 7 0 7 17 17 0 17 7 0 17
Panchkathiya Bazar 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Panchkathiya Santhali 7 0 7 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 0 7
Phulbhanga 7 0 7 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 0 7
Sanmani 18 1 18 17 17 15 0 15 17 17 0 17 15 0 17
Simaldhab 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Simra 7 0 7 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 0 7
Talbariya 15 2 15 13 13 10 0 10 13 13 0 13 10 0 13
 .