Daily Upload Progress
State Name: Uttar Pradesh (9) District Name: Prayagraj (120)
Developmment
Block Name
Total
GP
Total
Village
GP
Uninhabited
Field Survey Status (No. of GPs) No of
GPs
where
Gram
Sabha
Video
Uploaded
No of
GPs
where
Field
Survey
Completed
Block Verification Status (No. of GPs) No of
GPs
where
Survey
Finalized
Data Survey Gram panchayat
Validated Copy
Geo
Referencing
Gram
Panchayat
Validated Copy
Data
Verification
Geo
Referencing
Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - Downloaded Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - Downloaded
but not
Started
Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - Some
villages
data
Uploaded
Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - All
villages
data
Uploaded
Field Survey Status (No. Of GPs) - Gram Panchayat Validated Copy - All
Villages
signed
PDF
Uploaded
Field Survey Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - No of
GPs
having
Assets
Field Survey Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - Some
assets
Geo-
tagged
Field Survey Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - All
assets
Geo-
tagged
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Gram Panchayat Validated Copy - All
Villages
signed
PDF
Accepted
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Gram Panchayat Validated Copy - Some
Villages
signed
PDF
Rejected
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Data Verification - All
villages
Survey
Data
Verified
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - All Geo
tagged
images
Accepted
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - Some Geo
tagged
images
Rejected
Total 1540 2860 5 1540 5 0 1535 1535 1535 0 1535 1167 1535 1535 0 1535 1535 0 1535
Bahadurpur 66 137 0 66 0 0 66 66 66 0 66 11 66 66 0 66 66 0 66
Bahria 87 165 0 87 0 0 87 87 87 0 87 80 87 87 0 87 87 0 87
Bhagwatpur 45 79 1 45 1 0 44 44 44 0 44 43 44 44 0 44 44 0 44
Chaka 21 32 0 21 0 0 21 21 21 0 21 21 21 21 0 21 21 0 21
Dhanupur 108 203 0 108 0 0 108 108 108 0 108 96 108 108 0 108 108 0 108
Handia 80 132 0 80 0 0 80 80 80 0 80 48 80 80 0 80 80 0 80
Holagarh 53 76 0 53 0 0 53 53 53 0 53 18 53 53 0 53 53 0 53
Jasra 63 114 0 63 0 0 63 63 63 0 63 63 63 63 0 63 63 0 63
Karchhana 80 130 0 80 0 0 80 80 80 0 80 65 80 80 0 80 80 0 80
Kaudhiyara 57 82 0 57 0 0 57 57 57 0 57 38 57 57 0 57 57 0 57
Kaurihar 36 77 0 36 0 0 36 36 36 0 36 36 36 36 0 36 36 0 36
Koraon 115 211 1 115 1 0 114 114 114 0 114 107 114 114 0 114 114 0 114
Manda 69 180 2 69 2 0 67 67 67 0 67 35 67 67 0 67 67 0 67
Mauaima 56 90 0 56 0 0 56 56 56 0 56 56 56 56 0 56 56 0 56
Meja 75 159 0 75 0 0 75 75 75 0 75 75 75 75 0 75 75 0 75
Phulpur 67 113 0 67 0 0 67 67 67 0 67 50 67 67 0 67 67 0 67
Pratappur 83 131 0 83 0 0 83 83 83 0 83 79 83 83 0 83 83 0 83
Sahson 45 86 0 45 0 0 45 45 45 0 45 4 45 45 0 45 45 0 45
Saidabad 93 159 0 93 0 0 93 93 93 0 93 48 93 93 0 93 93 0 93
Shankargarh 76 210 0 76 0 0 76 76 76 0 76 76 76 76 0 76 76 0 76
Soraon 48 90 0 48 0 0 48 48 48 0 48 47 48 48 0 48 48 0 48
Sringverpur Dham 51 85 1 51 1 0 50 50 50 0 50 44 50 50 0 50 50 0 50
Uruwan 66 119 0 66 0 0 66 66 66 0 66 27 66 66 0 66 66 0 66
 .