Daily Upload Progress
State Name: Uttar Pradesh (9) District Name: Bulandshahr (134)
Developmment
Block Name
Total
GP
Total
Village
GP
Uninhabited
Field Survey Status (No. of GPs) No of
GPs
where
Gram
Sabha
Video
Uploaded
No of
GPs
where
Field
Survey
Completed
Block Verification Status (No. of GPs) No of
GPs
where
Survey
Finalized
Data Survey Gram panchayat
Validated Copy
Geo
Referencing
Gram
Panchayat
Validated Copy
Data
Verification
Geo
Referencing
Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - Downloaded Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - Downloaded
but not
Started
Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - Some
villages
data
Uploaded
Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - All
villages
data
Uploaded
Field Survey Status (No. Of GPs) - Gram Panchayat Validated Copy - All
Villages
signed
PDF
Uploaded
Field Survey Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - No of
GPs
having
Assets
Field Survey Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - Some
assets
Geo-
tagged
Field Survey Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - All
assets
Geo-
tagged
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Gram Panchayat Validated Copy - All
Villages
signed
PDF
Accepted
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Gram Panchayat Validated Copy - Some
Villages
signed
PDF
Rejected
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Data Verification - All
villages
Survey
Data
Verified
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - All Geo
tagged
images
Accepted
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - Some Geo
tagged
images
Rejected
Total 946 1234 0 946 0 0 946 946 946 34 912 946 912 946 0 946 912 0 912
Agauta 47 57 0 47 0 0 47 47 47 0 47 47 47 47 0 47 47 0 47
Anupshahr 76 106 0 76 0 0 76 76 76 0 76 76 76 76 0 76 76 0 76
Araniya 62 87 0 62 0 0 62 62 62 1 61 62 61 62 0 62 61 0 61
Bhawan Bahadur Nagar 34 41 0 34 0 0 34 34 34 0 34 34 34 34 0 34 34 0 34
Bulandshahr 70 77 0 70 0 0 70 70 70 11 59 70 59 70 0 70 59 0 59
Danpur 63 76 0 63 0 0 63 63 63 0 63 63 63 63 0 63 63 0 63
Dibai 58 84 0 58 0 0 58 58 58 0 58 58 58 58 0 58 58 0 58
Gulaothi 37 50 0 37 0 0 37 37 37 3 34 37 34 37 0 37 34 0 34
Jahangirabad 60 78 0 60 0 0 60 60 60 1 59 60 59 60 0 60 59 0 59
Khurja 83 107 0 83 0 0 83 83 83 1 82 83 82 83 0 83 82 0 82
Lakhaothi 45 60 0 45 0 0 45 45 45 10 35 45 35 45 0 45 35 0 35
Pahasu 69 91 0 69 0 0 69 69 69 5 64 69 64 69 0 69 64 0 64
Shikarpur 66 91 0 66 0 0 66 66 66 0 66 66 66 66 0 66 66 0 66
Sikandrabad 91 123 0 91 0 0 91 91 91 0 91 91 91 91 0 91 91 0 91
Syana 30 34 0 30 0 0 30 30 30 0 30 30 30 30 0 30 30 0 30
Unchagaon 55 72 0 55 0 0 55 55 55 2 53 55 53 55 0 55 53 0 53
 .