Daily Upload Progress
State Name: Uttar Pradesh (9) District Name: Jaunpur (152)
Developmment
Block Name
Total
GP
Total
Village
GP
Uninhabited
Field Survey Status (No. of GPs) No of
GPs
where
Gram
Sabha
Video
Uploaded
No of
GPs
where
Field
Survey
Completed
Block Verification Status (No. of GPs) No of
GPs
where
Survey
Finalized
Data Survey Gram panchayat
Validated Copy
Geo
Referencing
Gram
Panchayat
Validated Copy
Data
Verification
Geo
Referencing
Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - Downloaded Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - Downloaded
but not
Started
Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - Some
villages
data
Uploaded
Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - All
villages
data
Uploaded
Field Survey Status (No. Of GPs) - Gram Panchayat Validated Copy - All
Villages
signed
PDF
Uploaded
Field Survey Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - No of
GPs
having
Assets
Field Survey Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - Some
assets
Geo-
tagged
Field Survey Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - All
assets
Geo-
tagged
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Gram Panchayat Validated Copy - All
Villages
signed
PDF
Accepted
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Gram Panchayat Validated Copy - Some
Villages
signed
PDF
Rejected
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Data Verification - All
villages
Survey
Data
Verified
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - All Geo
tagged
images
Accepted
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - Some Geo
tagged
images
Rejected
Total 1734 3274 0 1734 0 0 1734 1734 1734 55 1679 824 1679 1734 0 1734 1679 0 1679
Badla Pur 95 186 0 95 0 0 95 95 95 0 95 27 95 95 0 95 95 0 95
Baksha 99 168 0 99 0 0 99 99 99 0 99 7 99 99 0 99 99 0 99
Barasathi 88 157 0 88 0 0 88 88 88 0 88 50 88 88 0 88 88 0 88
Dharma Pur 40 93 0 40 0 0 40 40 40 9 31 22 31 40 0 40 31 0 31
Dobhi 69 124 0 69 0 0 69 69 69 7 62 1 62 69 0 69 62 0 62
Jalal Pur 59 92 0 59 0 0 59 59 59 0 59 59 59 59 0 59 59 0 59
Karanja Kala 93 164 0 93 0 0 93 93 93 21 72 59 72 93 0 93 72 0 72
Kerakat 71 115 0 71 0 0 71 71 71 2 69 66 69 71 0 71 69 0 69
Khuthan 95 192 0 95 0 0 95 95 95 1 94 69 94 95 0 95 94 0 94
Machchali Shahar 92 173 0 92 0 0 92 92 92 2 90 23 90 92 0 92 90 0 90
Maharaj Ganj 89 172 0 89 0 0 89 89 89 1 88 47 88 89 0 89 88 0 88
Mariyahu 99 201 0 99 0 0 99 99 99 0 99 27 99 99 0 99 99 0 99
Mufti Ganj 52 94 0 52 0 0 52 52 52 0 52 4 52 52 0 52 52 0 52
Mungra Badshah Pur 75 105 0 75 0 0 75 75 75 0 75 54 75 75 0 75 75 0 75
Ram Nagar 99 195 0 99 0 0 99 99 99 0 99 53 99 99 0 99 99 0 99
Ram Pur 82 159 0 82 0 0 82 82 82 5 77 50 77 82 0 82 77 0 77
Shah Ganj 113 198 0 113 0 0 113 113 113 0 113 86 113 113 0 113 113 0 113
Sikrara 81 170 0 81 0 0 81 81 81 0 81 9 81 81 0 81 81 0 81
Sirkoni 66 174 0 66 0 0 66 66 66 3 63 66 63 66 0 66 63 0 63
Suitha Kala 79 150 0 79 0 0 79 79 79 0 79 2 79 79 0 79 79 0 79
Sujan Ganj 98 192 0 98 0 0 98 98 98 4 94 43 94 98 0 98 94 0 94
 .