Daily Upload Progress
State Name: Uttar Pradesh (9) District Name: Sultanpur (185)
Developmment
Block Name
Total
GP
Total
Village
GP
Uninhabited
Field Survey Status (No. of GPs) No of
GPs
where
Gram
Sabha
Video
Uploaded
No of
GPs
where
Field
Survey
Completed
Block Verification Status (No. of GPs) No of
GPs
where
Survey
Finalized
Data Survey Gram panchayat
Validated Copy
Geo
Referencing
Gram
Panchayat
Validated Copy
Data
Verification
Geo
Referencing
Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - Downloaded Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - Downloaded
but not
Started
Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - Some
villages
data
Uploaded
Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - All
villages
data
Uploaded
Field Survey Status (No. Of GPs) - Gram Panchayat Validated Copy - All
Villages
signed
PDF
Uploaded
Field Survey Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - No of
GPs
having
Assets
Field Survey Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - Some
assets
Geo-
tagged
Field Survey Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - All
assets
Geo-
tagged
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Gram Panchayat Validated Copy - All
Villages
signed
PDF
Accepted
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Gram Panchayat Validated Copy - Some
Villages
signed
PDF
Rejected
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Data Verification - All
villages
Survey
Data
Verified
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - All Geo
tagged
images
Accepted
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - Some Geo
tagged
images
Rejected
Total 979 1716 0 979 0 0 979 979 979 0 979 979 979 979 0 979 979 0 979
Akhand Nagar 74 106 0 74 0 0 74 74 74 0 74 74 74 74 0 74 74 0 74
Baldirai 65 99 0 65 0 0 65 65 65 0 65 65 65 65 0 65 65 0 65
Bhadaiya 71 148 0 71 0 0 71 71 71 0 71 71 71 71 0 71 71 0 71
Dhanpatganj 66 118 0 66 0 0 66 66 66 0 66 66 66 66 0 66 66 0 66
Dostpur 59 120 0 59 0 0 59 59 59 0 59 59 59 59 0 59 59 0 59
Dubepur 94 143 0 94 0 0 94 94 94 0 94 94 94 94 0 94 94 0 94
Jaisinghpur 89 177 0 89 0 0 89 89 89 0 89 89 89 89 0 89 89 0 89
Kadipur 63 94 0 63 0 0 63 63 63 0 63 63 63 63 0 63 63 0 63
Karaudikala 43 72 0 43 0 0 43 43 43 0 43 43 43 43 0 43 43 0 43
Kurebhar 89 165 0 89 0 0 89 89 89 0 89 89 89 89 0 89 89 0 89
Kurwar 75 99 0 75 0 0 75 75 75 0 75 75 75 75 0 75 75 0 75
Lambhua 80 173 0 80 0 0 80 80 80 0 80 80 80 80 0 80 80 0 80
Motigarpur 46 79 0 46 0 0 46 46 46 0 46 46 46 46 0 46 46 0 46
P.P.Kamaicha 65 123 0 65 0 0 65 65 65 0 65 65 65 65 0 65 65 0 65
 .