Daily Upload Progress
State Name: Bihar (10) District Name: Madhubani (206)
Developmment
Block Name
Total
GP
Total
Village
GP
Uninhabited
Field Survey Status (No. of GPs) No of
GPs
where
Gram
Sabha
Video
Uploaded
No of
GPs
where
Field
Survey
Completed
Block Verification Status (No. of GPs) No of
GPs
where
Survey
Finalized
Data Survey Gram panchayat
Validated Copy
Geo
Referencing
Gram
Panchayat
Validated Copy
Data
Verification
Geo
Referencing
Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - Downloaded Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - Downloaded
but not
Started
Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - Some
villages
data
Uploaded
Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - All
villages
data
Uploaded
Field Survey Status (No. Of GPs) - Gram Panchayat Validated Copy - All
Villages
signed
PDF
Uploaded
Field Survey Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - No of
GPs
having
Assets
Field Survey Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - Some
assets
Geo-
tagged
Field Survey Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - All
assets
Geo-
tagged
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Gram Panchayat Validated Copy - All
Villages
signed
PDF
Accepted
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Gram Panchayat Validated Copy - Some
Villages
signed
PDF
Rejected
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Data Verification - All
villages
Survey
Data
Verified
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - All Geo
tagged
images
Accepted
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - Some Geo
tagged
images
Rejected
Total 388 1149 0 388 0 0 388 388 388 10 378 388 378 388 0 388 378 0 378
Andhratharhi 18 51 0 18 0 0 18 18 18 0 18 18 18 18 0 18 18 0 18
Babu Barhi 20 64 0 20 0 0 20 20 20 0 20 20 20 20 0 20 20 0 20
Basopatti 15 40 0 15 0 0 15 15 15 0 15 15 15 15 0 15 15 0 15
Benipatti 31 96 0 31 0 0 31 31 31 5 26 31 26 31 0 31 26 0 26
Bisfi 28 64 0 28 0 0 28 28 28 0 28 28 28 28 0 28 28 0 28
Ghoghardiha 17 51 0 17 0 0 17 17 17 0 17 17 17 17 0 17 17 0 17
Harlakhi 17 46 0 17 0 0 17 17 17 0 17 17 17 17 0 17 17 0 17
Jainagar 15 24 0 15 0 0 15 15 15 0 15 15 15 15 0 15 15 0 15
Jhanjharpur 17 67 0 17 0 0 17 17 17 0 17 17 17 17 0 17 17 0 17
Kaluahi 11 22 0 11 0 0 11 11 11 0 11 11 11 11 0 11 11 0 11
Khajauli 14 35 0 14 0 0 14 14 14 3 11 14 11 14 0 14 11 0 11
Ladania 15 29 0 15 0 0 15 15 15 0 15 15 15 15 0 15 15 0 15
Lakhnaur 17 47 0 17 0 0 17 17 17 0 17 17 17 17 0 17 17 0 17
Laukaha (Khutauna) 18 48 0 18 0 0 18 18 18 1 17 18 17 18 0 18 17 0 17
Laukahi 18 67 0 18 0 0 18 18 18 0 18 18 18 18 0 18 18 0 18
Madhepur 26 89 0 26 0 0 26 26 26 1 25 26 25 26 0 26 25 0 25
Madhwapur 13 47 0 13 0 0 13 13 13 0 13 13 13 13 0 13 13 0 13
Pandaul 26 83 0 26 0 0 26 26 26 0 26 26 26 26 0 26 26 0 26
Phulparas 12 39 0 12 0 0 12 12 12 0 12 12 12 12 0 12 12 0 12
Rahika 18 77 0 18 0 0 18 18 18 0 18 18 18 18 0 18 18 0 18
Rajnagar 22 63 0 22 0 0 22 22 22 0 22 22 22 22 0 22 22 0 22
 .