Daily Upload Progress
State Name: Bihar (10) District Name: Saran (218)
Developmment
Block Name
Total
GP
Total
Village
GP
Uninhabited
Field Survey Status (No. of GPs) No of
GPs
where
Gram
Sabha
Video
Uploaded
No of
GPs
where
Field
Survey
Completed
Block Verification Status (No. of GPs) No of
GPs
where
Survey
Finalized
Data Survey Gram panchayat
Validated Copy
Geo
Referencing
Gram
Panchayat
Validated Copy
Data
Verification
Geo
Referencing
Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - Downloaded Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - Downloaded
but not
Started
Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - Some
villages
data
Uploaded
Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - All
villages
data
Uploaded
Field Survey Status (No. Of GPs) - Gram Panchayat Validated Copy - All
Villages
signed
PDF
Uploaded
Field Survey Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - No of
GPs
having
Assets
Field Survey Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - Some
assets
Geo-
tagged
Field Survey Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - All
assets
Geo-
tagged
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Gram Panchayat Validated Copy - All
Villages
signed
PDF
Accepted
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Gram Panchayat Validated Copy - Some
Villages
signed
PDF
Rejected
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Data Verification - All
villages
Survey
Data
Verified
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - All Geo
tagged
images
Accepted
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - Some Geo
tagged
images
Rejected
Total 318 1747 0 318 0 0 318 318 318 39 279 318 278 318 0 318 276 1 276
Amnour 18 120 0 18 0 0 18 18 18 0 18 18 18 18 0 18 18 0 18
Baniapur 25 115 0 25 0 0 25 25 25 3 22 25 22 25 0 25 22 0 22
Chhapra 21 110 0 21 0 0 21 21 21 0 21 21 21 21 0 21 21 0 21
Dariapur 22 191 0 22 0 0 22 22 22 0 22 22 22 22 0 22 22 0 22
Dighwara 10 47 0 10 0 0 10 10 10 0 10 10 10 10 0 10 10 0 10
Ekma 18 90 0 18 0 0 18 18 18 0 18 18 18 18 0 18 18 0 18
Garkha 23 113 0 23 0 0 23 23 23 0 23 23 23 23 0 23 23 0 23
Isuapur 13 63 0 13 0 0 13 13 13 2 11 13 11 13 0 13 11 0 11
Jalalpur 14 70 0 14 0 0 14 14 14 0 14 14 14 14 0 14 14 0 14
Lahladpur 8 39 0 8 0 0 8 8 8 0 8 8 8 8 0 8 8 0 8
Maker 8 41 0 8 0 0 8 8 8 1 7 8 7 8 0 8 6 0 6
Manjhi 23 124 0 23 0 0 23 23 23 1 22 23 22 23 0 23 21 0 21
Marhaurah 21 107 0 21 0 0 21 21 21 15 6 21 6 21 0 21 6 0 6
Mashrakh 15 66 0 15 0 0 15 15 15 5 10 15 10 15 0 15 10 0 10
Nagra 10 59 0 10 0 0 10 10 10 0 10 10 10 10 0 10 10 0 10
Panapur 11 71 0 11 0 0 11 11 11 1 10 11 10 11 0 11 10 0 10
Parsa 13 80 0 13 0 0 13 13 13 7 6 13 5 13 0 13 5 1 5
Revelganj 9 53 0 9 0 0 9 9 9 1 8 9 8 9 0 9 8 0 8
Sonepur 23 101 0 23 0 0 23 23 23 0 23 23 23 23 0 23 23 0 23
Taraiya 13 87 0 13 0 0 13 13 13 3 10 13 10 13 0 13 10 0 10
 .