Daily Upload Progress
State Name: Himachal Pradesh (2) District Name: Solan (25) Developmment Block Name: Kunihar (202)
Gram Panchayat Name Total
Village
Village
Uninhabited
Field Survey Status (No. of Villages) GPs
where
Gram
Sabha
Video
Uploaded

No of
Villages
where Field
Survey
Completed
Block Verification Status (No. of Villages) No of
Villages
where
Survey
Finalized
Gram
Panchayat
where
Survey
Finalized
Data Survey Gram panchayat
Validated Copy
Geo Referencing
Status
Gram panchayat
Validated Copy
Data
Verification
Geo Referencing
Status
Downloaded Uploaded signed
PDF
Uploaded
No of
Villages having
assets
Some assets
Geo-tagged
All assets
Geo-tagged
Signed
PDF
Accepted
Signed
PDF
Rejected
Survey
Data
Verified
All Geo
tagged images
accepted
Some Geo
tagged images
rejected
Block Total 547 0 540 538 537 464 0 464 28 536 535 1 535 464 0 535
Baga 3 0 3 3 3 2 0 2 3 3 0 3 2 0 3
Bakhalag 12 0 12 12 12 12 0 12 12 12 0 12 12 0 12
Balera 17 0 17 17 17 13 0 13 17 17 0 17 13 0 17
Banoh Kaharhatti 11 0 11 11 11 9 0 9 11 11 0 11 9 0 11
Barog 15 0 15 15 15 10 0 10 15 15 0 15 10 0 15
Baryali 12 0 12 12 12 6 0 6 12 12 0 12 6 0 12
Basantpur 7 0 7 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 0 7
Batal 5 0 5 5 5 2 0 2 5 5 0 5 2 0 5
Beral 9 0 9 9 9 1 0 1 9 9 0 9 1 0 9
Bhumti 20 0 20 20 20 20 0 20 20 20 0 20 20 0 20
Chaiyandhar 6 0 6 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Chakhar 11 0 11 11 11 10 0 10 11 11 0 11 10 0 11
Chamyawal 11 0 11 11 11 11 0 11 11 11 0 11 11 0 11
Dadhogi 8 0 8 8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 0 8
Danoghat 10 0 6 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Darla 10 0 10 10 10 10 0 10 10 10 0 10 10 0 10
Daseran 8 0 8 8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 0 8
Dawati 9 0 9 9 9 9 0 9 9 9 0 9 9 0 9
Dewra 12 0 12 12 12 7 0 7 12 12 0 12 7 0 12
Dhundhan 19 0 17 17 17 17 0 17 17 17 0 17 17 0 17
Domehar 13 0 13 13 13 11 0 11 13 13 0 13 11 0 13
Ghanagughat 15 0 15 15 15 15 0 15 15 15 0 15 15 0 15
Giana 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Hanuman Barog 15 0 15 15 15 15 0 15 15 15 0 15 15 0 15
Hatkot 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Jaghoon 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Kashlog 6 0 6 6 6 5 0 5 6 6 0 6 5 0 6
Kayarad 10 0 10 10 10 9 0 9 10 10 0 10 9 0 10
Khanlag 7 0 7 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 0 7
Kothi 11 0 11 11 11 9 0 9 10 10 1 10 9 0 10
Kotli 7 0 7 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 0 7
Kotlu 5 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Kunhar 9 0 9 9 9 8 0 8 9 9 0 9 8 0 9
Kunihar 9 0 9 9 9 7 0 7 9 9 0 9 7 0 9
Maan 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Mangal 7 0 7 7 7 5 0 5 7 7 0 7 5 0 7
Mangoo 10 0 10 10 10 9 0 9 10 10 0 10 9 0 10
Materni 13 0 13 13 12 10 0 10 12 12 0 12 10 0 12
Navgaon 6 0 6 6 6 5 0 5 6 6 0 6 5 0 6
Palania 14 0 14 14 14 14 0 14 14 14 0 14 14 0 14
Palog 11 0 11 11 11 11 0 11 11 11 0 11 11 0 11
Parnu 11 0 11 10 10 7 0 7 10 10 0 10 7 0 10
Patta 10 0 10 10 10 8 0 8 10 10 0 10 8 0 10
Rauri 8 0 8 8 8 6 0 6 8 7 0 7 6 0 7
Rohanj Jalana 8 0 8 8 8 7 0 7 8 8 0 8 7 0 8
Sai 10 0 10 10 10 4 0 4 10 10 0 10 4 0 10
Samog 6 0 6 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Sanan 11 0 11 11 11 10 0 10 11 11 0 11 10 0 11
Sanghoi 9 0 9 9 9 9 0 9 9 9 0 9 9 0 9
Sanyari Mode 14 0 14 14 14 14 0 14 14 14 0 14 14 0 14
Sarli 6 0 6 6 6 4 0 4 6 6 0 6 4 0 6
Sarma 12 0 12 12 12 12 0 12 12 12 0 12 12 0 12
Saryanj 5 0 5 4 4 3 0 3 4 4 0 4 3 0 4
Sewra Chandi 17 0 17 17 17 12 0 12 17 17 0 17 12 0 17
Shehrol 6 0 6 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Surajpur 17 0 17 17 17 17 0 17 17 17 0 17 17 0 17
 .