Daily Upload Progress
State Name: Himachal Pradesh (2) District Name: Una (26) Developmment Block Name: Bangana (206)
Gram Panchayat Name Total
Village
Village
Uninhabited
Field Survey Status (No. of Villages) GPs
where
Gram
Sabha
Video
Uploaded

No of
Villages
where Field
Survey
Completed
Block Verification Status (No. of Villages) No of
Villages
where
Survey
Finalized
Gram
Panchayat
where
Survey
Finalized
Data Survey Gram panchayat
Validated Copy
Geo Referencing
Status
Gram panchayat
Validated Copy
Data
Verification
Geo Referencing
Status
Downloaded Uploaded signed
PDF
Uploaded
No of
Villages having
assets
Some assets
Geo-tagged
All assets
Geo-tagged
Signed
PDF
Accepted
Signed
PDF
Rejected
Survey
Data
Verified
All Geo
tagged images
accepted
Some Geo
tagged images
rejected
Block Total 352 7 352 345 345 311 0 311 19 345 345 0 345 311 0 345
Ambehra Dheeraj 9 0 9 9 9 8 0 8 9 9 0 9 8 0 9
Arloo Khas 15 0 15 15 15 11 0 11 15 15 0 15 11 0 15
Baduhi 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Bairian 3 1 3 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Balh 5 0 5 5 5 2 0 2 5 5 0 5 2 0 5
Balh Khalsa 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Bohru 6 0 6 6 6 2 0 2 6 6 0 6 2 0 6
Budhan 6 0 6 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Budhwar 6 0 6 6 6 5 0 5 6 6 0 6 5 0 6
Chamiyari 10 0 10 10 10 8 0 8 10 10 0 10 8 0 10
Changer 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Chauli 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Chhaproh Kalan 8 0 8 8 8 6 0 6 8 8 0 8 6 0 8
Chowki Khas 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Chulhari 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Deehar 9 0 9 9 9 8 0 8 9 9 0 9 8 0 9
Dhanet 15 0 15 15 15 12 0 12 15 15 0 15 12 0 15
Dhatol 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Dheungli 10 0 10 10 10 7 0 7 10 10 0 10 7 0 10
Dhundla 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Dobar 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Dohgi 11 0 11 11 11 11 0 11 11 11 0 11 11 0 11
Hatli Kesru 12 0 12 12 12 12 0 12 12 12 0 12 12 0 12
Jasana 6 0 6 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Jol 11 0 11 11 11 10 0 10 11 11 0 11 10 0 11
Karmali 8 0 8 8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 0 8
Kathoh 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Kharyalta 10 0 10 10 10 8 0 8 10 10 0 10 8 0 10
Lathiani 17 1 17 16 16 16 0 16 16 16 0 16 16 0 16
Malangar 15 0 15 15 15 12 0 12 15 15 0 15 12 0 15
Mandli 17 3 17 14 14 13 0 13 14 14 0 14 13 0 14
Momniar 8 0 8 8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 0 8
Muchhali 14 0 14 14 14 13 0 13 14 14 0 14 13 0 14
Palahta 7 0 7 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 0 7
Palian 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Paroian Kalan 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Piplu 10 0 10 10 10 10 0 10 10 10 0 10 10 0 10
Raipur Madan 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Sihana 12 0 12 12 12 12 0 12 12 12 0 12 12 0 12
Sohari 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Sukriyal 7 0 7 7 7 6 0 6 7 7 0 7 6 0 7
Takoli 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Tanoh 12 2 12 10 10 10 0 10 10 10 0 10 10 0 10
Thana Kalan 6 0 6 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Thara 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Tihra 8 0 8 8 8 7 0 7 8 8 0 8 7 0 8
 .