Daily Upload Progress
State Name: Punjab (3) District Name: Tarn Taran (609) Developmment Block Name: Chohla Sahib-8 (213)
Gram Panchayat Name Total
Village
Village
Uninhabited
Field Survey Status (No. of Villages) GPs
where
Gram
Sabha
Video
Uploaded

No of
Villages
where Field
Survey
Completed
Block Verification Status (No. of Villages) No of
Villages
where
Survey
Finalized
Gram
Panchayat
where
Survey
Finalized
Data Survey Gram panchayat
Validated Copy
Geo Referencing
Status
Gram panchayat
Validated Copy
Data
Verification
Geo Referencing
Status
Downloaded Uploaded signed
PDF
Uploaded
No of
Villages having
assets
Some assets
Geo-tagged
All assets
Geo-tagged
Signed
PDF
Accepted
Signed
PDF
Rejected
Survey
Data
Verified
All Geo
tagged images
accepted
Some Geo
tagged images
rejected
Block Total 42 0 42 42 41 42 0 42 36 41 41 0 41 41 0 40
Bhail Dhaiwala 3 0 3 3 2 3 0 3 2 2 0 2 2 0 1
Bharampura 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Bhathal Sehja Singh 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Bhoian 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Chahal 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Chak Meher 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Chamba Kalan 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Chamba Kalan Havilian 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Chohla Khurd 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Chohla Sahib 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Dehra Sahib 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Dhunda 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Dhun Dhaiwala 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Dilawalpur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Fatehabad 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Gharka 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Gujjarpura 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Jama Rai 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Jhander Maha Purkha 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Johal Dhaiwala 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Kambo Dhaiwala 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Karmuwala 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Khan Chhabri 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Khan Rajada 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Khela 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Khura Widhan 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Lohar 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Manak Deke 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Mohala Chandigarh 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Mohanpura 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Mundapind 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Pakhopura 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Rahal 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Raniwalah 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Rattoke 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Sangatpura 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Tanda 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Waring 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Waryah Nave 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Waryah Purane 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
 .