Daily Upload Progress
State Name: Uttar Pradesh (9) District Name: Unnao (186) Developmment Block Name: Safipur (1612)
Gram Panchayat Name Total
Village
Village
Uninhabited
Field Survey Status (No. of Villages) GPs
where
Gram
Sabha
Video
Uploaded

No of
Villages
where Field
Survey
Completed
Block Verification Status (No. of Villages) No of
Villages
where
Survey
Finalized
Gram
Panchayat
where
Survey
Finalized
Data Survey Gram panchayat
Validated Copy
Geo Referencing
Status
Gram panchayat
Validated Copy
Data
Verification
Geo Referencing
Status
Downloaded Uploaded signed
PDF
Uploaded
No of
Villages having
assets
Some assets
Geo-tagged
All assets
Geo-tagged
Signed
PDF
Accepted
Signed
PDF
Rejected
Survey
Data
Verified
All Geo
tagged images
accepted
Some Geo
tagged images
rejected
Block Total 116 7 109 109 109 109 0 109 49 109 109 0 109 109 0 109
Ambahara 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Atha 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Atwa 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Atwa Mohal Osia 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Babhana 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Bahaudeen Pur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Bhadni 3 1 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Birjpapl Pur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Chhuhi 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Dadlaha 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Dakoli 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Daolatyar Pur 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Daroli 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Devgan Mao 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Devgaon 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Fajil Pur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Fateh Pur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Firoj Pur Kala 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Gaholi 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Gaori 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Gurdhari 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Ibaraheema Bad 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Jamalnagar Ahatmali 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Jamalnager Gair Ahatmali 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Jamaluddeen Pur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Jamuniha Kachchh 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Jat Purwa 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Jujhar Pur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Kakraora 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Khairi Chandela 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Khargaora 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Khokha Pur 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Khushru Pur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Kusela 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Lahber Pur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Mahamud Pur 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Mahapara Pur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Makhdoom Nagar 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Mao Mansur Pur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Mawae Lal 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Mawe Bhan 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Meer Nagar 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Methi Tikur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Mirja Pur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Munda 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Murad Pur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Mustfa Bad 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Naobat Pur 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Narhar Pur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Nihal Pur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Osia 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Papeer 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Pawa 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Pikhi 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Raheema Bad 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Raipur Nevada 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Raiya Mao 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Rania Mao 4 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Raypur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Ray Pur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Rooppur Chandela Ahatmali 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Safi Pur Rural 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Sahapur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Sakhan Musalmanan 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Sakhan Rajputan 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Saleed 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Salepur Khaleel Nager 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Salhenagar Karaondi 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Sarai Sakhan 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Sherpur Khurd 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Umer 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Unwan 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
 .